Popular Pores And Skin Basketball Mlb Jerseys
ottawa senators jersey
Choosing The Proper Ways Shield Your Precious Authentic Nfl Jerseys
Find Cheap Nhl Jerseys Online
Tim Tebow's Amazing Journey To The Nfl
How And Also Hardwearing . Hockey Jerseys Clean
Cheap Soccer Jerseys - Where To Obtain Them
Need And Significance Of Soccer Jerseys
nashville predators jersey cheap
An Introduction To American Baseball

ഒാണം മലയാളിയുടെദേശിയോൽസവമായിയാണുവിദേശമലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്നതു്,കഴിഞ്ഞഓണത്തിനു എനിക്കു അനുഭവികേണ്ടിവന്ന കാരൃമാണു് ഇവിടെ എഴുതുന്നതു്,തിരുവോണത്തിനു എൻെറ പ്ളാറ്റിൽആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരുരെയുംകൂട്ടുകാർക്കു സദ്ധൃാ എല്ലലാ വിഭവങ്ങളുംഞാനും ചേട്ടനു കൂടിയാണു വച്ചതു്, ചേട്ടനുസദ്ധൃാവട്ടത്തെ പറ്റി നല്ലറിവു്ണ്ടു്,ഞങ്ങൾഎന്നു പറഞ്ഞാൽ, ചേട്ടൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കടുത്ത് , വീീടു്, മലേഷൃൻ കബിനിയുടെചുമതലയിലുള്ള മർച്ച്റ്റ നേവികപ്പലിൽസീനിയർ ടെക്നിഷൃനായി ജോലിചെയ്യുന്നു,6മാസത്തിലോരിക്കൽഅവധിക്കു വരുംഇപ്പോൾ 55 വയസ്സുകഴിയുന്നു, അള് കള്ള്കണ്ടുുകഴിഞ്ഞാൽ പി ന്നെ എല്ലാം മറക്കും,2 മക്കൾ, അവർ ചെന്നൈയിൽ, പഠിക്കുന്നു,ഞാൻ 44 വയസ്സ്ണ്ടു്, ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ആരുപറയത്തില്ലാ, 13 വർഷമായി ദോഹയിൽകബിനി സെക്രട്ടറി യായി ജോലിചെയ്യുന്നു, പ്രായത്തിനു പറ്റിയഒടച്ചിലോന്നുമില്ല, ഉള്ള സൌനൃരൃം കാത്തുസുക്ഷിക്കുന്നു,ഇരുനെറം, വലിയവണ്ണമില്ല,ഹൈറ്റ് കുറവു്ല്ല, 58 കി ലേ ഭാരമെയുള്ളു.ഹൈ, ഇനിയും കാരൃൃത്തിലേക്കുവരാം……അന്നുവൈകിട്ടു്, എൻെറകൂട്ടുകാരിയുടെ പ്ളാറ്റിൽലായിരുന്നനുആഘോഷം , ഞാനും ചേട്ടനും കൂട്ടുകാരിയുടെപ്ളാറ്റിൽ പോയി, പാർട്ടിതുടങ്ങി,7കുടുബംഉണ്ടായിരുന്നു പാർട്ടിക്കു, അവരുടെ മക്കളുംമാത്രം, ആണുങ്ങൾ എല്ലവരും കുപ്പിപോട്ടിച്ചു കുടിതുടങ്ങി, കുട്ടികൾ, ബഹളംവച്ചു കളിച്ചു നടക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ എല്ലവരുംകൂടിഅടുക്കളയിൽ ആഹാരം പാകംചെയ്യാൻസഹായിക്കുവായിരുന്നു, കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കു ആഹാരംകൊടുത്തു, അതകഴിഞ്ഞു വൻകുടിയൻമാർഒഴികെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു, ആകൂട്ടത്തിൽ ചേട്ടനു കഴിച്ചില്ല, അപ്പോൾസമയം രാത്രി 11 മണി കഴിഞ്ഞു, കുടിയൻമാർഎഴുനേക്കുന്ന മട്ടില്ലാ, ചിലർ കുഴഞ്ഞുവിഴുന്നു, ആകെ പൊടി പൂരാഘോഷം,പകലതെയും തലെരാത്രിയിലും ക്ഷിണവുമുണ്ടു്,ചേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടു വരുന്നുമില്ലാ,ഞാൻപറഞ്ഞു, എനിക്കു റുംമിൽപോകണംമെന്നു , അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞുപോക്കോളാൻ,എവിടെ യായാലും അസമയത്ത് പോകാനൊരുപേടിപോലെ, ഞാൻഅല്പം ശങ്കിച്ചുനിന്നുകുട്ടുകാരി പറഞ്ഞു അവളുടെ മകനെവിടാംമെന്നു പറഞ്ഞു, അരുൺ 19 വയസ്സുണ്ട്,,താടിമീശയൊകെയായീവരുന്നു,കുട്ടികൾവളരുന്നപ്രായം, എൻെറമക്കളെകാട്ടിലുംഇളയവൻ, എകദേശ്ശം 300മിറ്റർ ദൂരം കാണും ഫ്ളറ്റ് തമ്മിൽദൂരവെതൃാസം, വഴിനിളെ ഞങ്ങൾ കഥകൾപറഞ്ഞാ വന്നതു്, ഒന്നു് രണ്ടു തവണ എൻെറചന്തിക്കു ഒന്നുമറിയത്തരിധിയിൽ തട്ടുകയും,മുട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്,കുട്ടികൾ അല്ലയേഅറിയാത് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കു എന്നെഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളു,ലിഫ്റ്റിൽ കയറാൻനേരം എൻെറ കാൽ ഒന്നു തെന്നി, അവൻഎന്നെ പിടിച്ചകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെവിണില്ല, അപ്പൾ അവൻനെറ കൈ എൻെറമുലയിൽ ടച്ചുച്ചെയ്ത, ഞാൻ അതോന്നു അത്രകാരൃമാക്കിയില്ല, മുറിയിൽ ചെന്നു കയറി,കാലിൻെറ കൊഴക്കു നല്ല വേദനയുണ്ടു്, ഞാൻമൂവു് എടുത്തു തിരുമ്മൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അരുൺപറഞ്ഞു അവൻ തിരുമ്മിത്തരാംമെന്നു, അവൻപറഞ്ഞപോലെ ഞാൻ സോഫായിൽ കിടന്നുകാലെ നിട്ടികൊടുത്തു,നല്ലപോലെ കാൽതിരുമ്മിതന്നു, ഒരു ആശ്വാസംതോന്നി, അവൻവന്നതല്ലയേ, നാട്ടിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവന്നഹൽവ്വ കുറചെടുത്ത, ഒരു ജൂസും അവനു കൊടുത്തു,ഞാൻ അവനോടു പറഞ്ഞു മോൻ ഇരിക്കു ആറ്റിഒന്നു ദേഹം കഴുകി വരാം, ശരിരംവിയർത്തകൊണ്ടു് ഒന്നു കുളിച്ചിട്ടു കിടന്നാൽനല്ലസുഖംകിട്ടും, ഏയർകണ്ടിഷനുണ്ട്,എന്നാലും കിടക്കാൻ നേരം ഒന്നുകുളിക്കണം, ഞാൻ മുറിയിൽ കയറി വാതിൽഅടച്ചു, ഉടുത്തിരുന്ന സാരി അഴിച്ചു കട്ടിലേൽഇട്ടു, ബ്ളൈസ്സു ഉരി, കട്ടിലിൽ ഇട്ടു,കുളികഴിഞ്ഞു വന്നു മടക്കി വയ്കാം എന്നുകരുതി, മുറി പുട്ടേണ്ട കാരൃമില്ലലോ, ഞാൻബാത്തുറൂമിൽ കയറി, തല നനച്ചില്ല ദേഹംമാത്രം കഴുകിയതെയുള്ളു,തോർത്തുടുത്ത്, ഞാൻമുറിയിൽ വന്നു, മുറിയുടെ കതകിനു കുറ്റിയിട്ടു,കുളികഴിഞ്ഞു ദേഹത്തു ബോഡിലോഷൻ എന്നുതേക്കും, അതുപോലെ ഇന്നു അരയിലെതോർത്ത് പറിച്ചു സ്റ്റാഡിൽ വിരിച്ചിട്ടു,എന്നും ഞാൻ നഗ്നമായിയാണു ലോഷൻപുരട്ടുന്നത്, അതുപോലെ ഇന്നു ലോഷൻ പുരട്ടാൻതുടങ്ങി, ഒരുകാലു് കട്ടിലിൽ പൊക്കിവച്ചു്പുരട്ടുന്നനേരം എൻെറദേഹത്തു അരോവന്നുവിണു എനെയുകെണ്ടു്, കട്ടിലിൽ വിണു,എനിക്കു അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥാ,സ്വിരബോധം വിണ്ടു്ടുക്കാൻ നേരംവേണ്ടിവന്നു, ഈ പയ്യൻനാണു എൻെറനഗ്നദേഹത്തു ബലമായി പിടിച്ചുകിടക്കുന്നത്എന്ന എനിക്കമനസിലാക്കാം കഴിഞ്ഞു,അവനുമായി കുറച്ചുനേരം ബലപ്രയോഗംനടത്തിനോക്കി, അവൻെറ കരുത്തിൻെറമുബിൽ ഞാൻ തളർന്നുപോയി, അവൻെറദേഹത്തു ഷട്ടിമാത്രമേയുള്ളു, ഞാൻ എൻെറ ഉള്ളആരോഗൃമെടുത്തു വീണ്ടു ബലപ്രയോഗം നടത്തി,ഈനേരം അവൻ എൻെറ ഇടതു ചെവിക്കുകടിച്ചു പിടിച്ചിരികെയാണു,എൻെറദേഹത്തിനു ആരോഗൃമില്ലതായീ,ഞാൻഅവനോടു കെഞ്വി, അവൻ അതുപോലുകേട്ടില്ല,അവസാനം ഞാൻ കിടന്ന കരഞ്ഞു അപ്പോൾഅവൻ ചെവിയിൽ കടിച്ച കടി വിട്ടു,അപ്പോഴും കൈകൾ ബലമായിപിടിച്ചിരിക്കുകയാണു, ഞാൻ കിടന്നുപിടയുതോറും അവൻ ആ പിടച്ചിൽഅസ്വാദിക്കുകയാണു, ഈ നേരം അവൻ എൻെറചുണ്ട്കടിച്ചു, ഞാൻകിടനനു പുളഞ്ഞുപോയി,അവൻ എന്നെ പിടിച്ചുമലർത്തികിടത്തി,ചുബിചു്ചു, ഞൻ എതുർക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല,,അതുപോലുള്ള ചൂബനമായിരുന്നു,അവൻെറഗോഷ്ടികളിൽ ഞാൻ ആസ്വദിക്കാൻതുടങ്ങി,അവൻ കൈകൾ അയച്ചു, അവൻ കൈകൾകൊണ്ട് എൻെറ മുലയിപിടിച്ചു ഞെക്കി,ഞാൻ എതിർത്തില്ല, ഒരുമുല ഞെക്കി,അടുത്തമുല ചപ്പീതരാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെവയറിലും പുക്കിളിലു ഉമ്മതരാൻ തുടങ്ങി,എൻെറ ദേഹം കൈവിട്ടു പോകുന്നരിധിയായി, രോമമില്ലാത്ത എൻെറസാധനത്തിൽ അവൻ മുഖഅമർത്തി,ഞാൻകിടന്നു പിടഞ്ഞുപോയി, അവൻ നാക്ക്അകത്തിട്ടു ചപ്പാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ കിടന്നുശബ്ദമുണ്ടാക്കാനു തുടങ്ങി, എൻെറ രണ്ട് കാലുംഅവൻെറ പുറതാതാണു, എൻെറ ശരിരത്തുഞരബുകൾ വരിഞ്ഞുമുറുകുന്നപോലെ, അതുപോലെഅവൻ എന്നെ സുഖിപ്പികുനെ, ഞാൻഹോ,ഹോ എന്നുശബ്ദിച്ചെണടിരുന്നുകുറച്ചകഴിഞ്ഞു എൻെറ ശരിരത്ത എന്തോഒരുവല്ലാത്തഅനുഭവം,എൻെറ ബലംക്ഷയിച്ചപോലെ ഞാൻ അവൻെറമുടിക്കുപിടിച്ചുയർത്തി, ഇനിയും ചപ്പണ്ടാഎന്നുപറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല സുഖമായിരുന്നു, ഞാൻപലരുമായി സുഖിച്ചിട്ടുണ്ടു, പറയാൻ പറ്റാത്തഅനുഭവം,അവൻ മുട്ടേൽ പോങ്ങിനിന്നു, അവൻെറഷട്ടിയൂരി, കറുത്ത ഒരു വലിയകുണ്ണ, എൻെറകണ്ണുതള്ളിപോയി,കുണ്ണയുടെ വലുപ്പം കണ്ട്,ഈ ചെറുപ്രയത്തിൽ ഹോ, അവൻകുണ്ണപിടിച്ചു, തൊലി ഒന്നരണ്ടുതവണമുബോട്ടു പിറകോട്ടു ചലിപ്പിച്ചു, നല്ലകബിപോലയായി, അവൻ കട്ടിലിനുവെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിന്നു, നല്ലപരിജയമുള്ളവരെ പോലെ, എൻെറരണ്ടു കാലുംവിടർത്തിപോക്കി അവൻ ആ പെരുത്തകുണ്ണഎൻെറ സാധനത്തിലോട്ടു കയറ്റി, ഞാൻ വാപോളിച്ചു അലറിപോയി, അവൻ പ്ളക് പ്ളകഎന്ന അടിതുടർന്നു, ഒരോ അടിക്കും, വലിയഭാരം തോന്നുന രിതിയായിരുന്നു,ഞാൻകിടന്നു ഹോ,ഹോ ഹായി ഹോ,ഹായി എന്നുശബ്ദിച്ചെണ്ടിരുന്നു. എൻെറ രണ്ടു കാലുംഅവൻ പോക്കികവച്ചു പിടിച്ചിരികുവ,ഈഅടിയുടെയിടയിൽ എൻെറരണ്ടാമതുപോയി, ഞാൻ കിടന്നുപുളയുകയായിരുന്നു, തുടർന്നു അവൻെചൂടു്കുണ്ണപാൽ എൻെറ സാമനത്തി ചുരത്തി,അവൻ എൻെറ ദേഹത്തോട്ടു വിണു, അവനെഞാൻ ആയിരം ഉമ്മകൾ കൊടുത്തു, അതോലെഅവൻ എന്നെയും ഉമ്മവച്ചു, ഞാൻചോദിച്ചുമോനെ നീ എവിടുന്ന ഇതു പഠിച്ചേന്നു, അവൻഎന്നോടു പറയുവ, പൂറിമോളെ, കളിക്കുബോൾമിണ്ടാതു സുഖിച്ചോണമെന്നു,പിന്നെ അവൻ എണിറ്റ് കുണ്ണ എൻെറ രണ്ട്മുലയുടെ ഇടയിൽ വചു്ചു എന്നോടു പറഞ്ഞുമലരണ്ടു കൈ കൊണ്ടു പോക്കിപിടിക്കാൻപറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യതു, അവൻെറകുണ്ണ തോലിയുബോൾ ചുമന്ന ബൾബു്പോലെ,അവൻ ഒന്നുരണ്ടു തവണകുണ്ണഎൻെറ ചിറിയേൽമുട്ടിച്ചു, പിന്നെ മുട്ടിക്കാൻ വന്നപോൾഞാൻ വാപോളിച്ചു കുണ്ണവായിലിട്ടുഊബാൻ തുടങ്ങി, അതു അവനോരുനല്ലസുഖപോലെ തോന്നി, അവൻ എന്നെഎഴുനേപ്പിച്ചിരുത്തി, കുണ്ണ വായിൽ തന്നു,എൻെറ വായിൽ കൊള്ളത്തില്ലരുന്ന അത്രവലുതാ,, എൻെറ ഉമ്മിനീരും കുണ്ണയുടെവഴുവഴുപ്പു എൻെറമുലയിലോട്ടുഒലിച്ചിറങ്ങുവായിരുന്ന, (38 ബ്രാ) എൻെറവാ കഴക്കാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾഅവൻ കുണ്ണ വെളിയിൽ എടുത്തു, എനോടുകുനിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻഅതുപോലെ അനുസരിച്ചു, ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിനിൽക്കുന്ന പോലെ നിന്നു കൊടുത്തു, അവൻവിണ്ടു കുണ്ണ വായിൽ തന്നു ഊബിനല്ലപോലെ പെരുത്തു കുണ്ണ എടുത്തു, വീണ്ടുഎൻെറ പൂറ്റിൽ കയറ്റി, തുടക്കത്തിൽ ചെറിയനീറ്റൽലുണ്ടാരുന്നു, പിന്നെ നല്ല സുഖം അയി,അവൻെറ ഒരോ അടിക്കും ഞാൻ വാപോളിക്കുവായിരുന്ന, നല്ല ശക്തിയായിഅവൻ എനെ പണ്ണുിതരുവായിരുന്നു, ഈ നേരംമുന്നാമതും ഞാൻ സുഖിച്ചു, അരുൺ എൻെറ രണ്ടു്ചന്തിയും പിടിച്ചുടച്ച് വീണ്ടു അവൻെറ ചൂട്കുണ്ണപാൽഎൻെറ പൂററിൽ ചുരത്തി

About The Author

Related Posts