ഏട്ടനും ഞാനും

ഏട്ടനും ഞാനും   എനിക്ക് 23 വയസു ഉണ്ട് ഞാന്‍ 18 വയസു ആകുമ്പോള്‍ മാര്യേജ് കയിഞ്ഞു ഒരു വര്ഷം കയിഞ്ഞു കുട്ടി യുമായി അങ്ങനെ ഭര്തവിന്ടെ൩ ജോബിന്റെ കാര്യത്തിന് വേറാരു ജില്ലയില്‍ തമ്സികുമ്പോള്‍ അവിടെ ഭാര്തിവിന്റെ അതെ ഫീ... Read More...

ആശ ചേച്ചിയുമായി ഒരു കളി

കൂട്ടുകാരെ ഞാന്‍ കണ്ണന്‍ . ഞാന്‍ എന്ന് വീണ്ടു ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് പങ്കു വെയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നത് .  ഇനി കഥയിലേക്ക്‌ കടക്കാം ഈ ആശ ചേച്ചി എന്‍റെ വീടിന്റെ അയലത്ത് താമസിക്കുന്നതാണ്. ചേച്ചിക്ക് ഒരു 42 വയസ്സുണ്ടാകും. ന... Read More...

ട്യൂഷന്‍ ടീച്ചര്‍

ലതടീച്ചര്‍ എന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്യൂഷന്‍പഠിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് എനിക്ക് നല്ലമാര്‍ക്ക് കിട്ടാന്‍തുടങ്ങിയത്,, മറ്റു എല്ലാ വിഷയവും എനിക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു,,ഞാനാണ് ക്ലാസ്സില്‍ ഫസ്റ്റ്..എന്നാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക്... Read More...